Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach (CAOPOW)
CAOPOW rozpoczęło swoją działalność 1 września 2014 r. i jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego z siedzibą w Gorzyczkach przy ulicy Wiejskiej 8, 44-350 Gorzyce, której przedmiotem działalności jest obsługa administracyjno – ekonomiczna i organizacyjna Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. CAOPOW kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który również wykonuje zadania pracodawcy wobec pracowników w/w placówek. Dyrektor kieruje placówkami przy pomocy wychowawców – koordynatorów.
budynek2

Dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych jest
Adam Grześkiewicz
Strukturę CAOPOW stanowią:
1. Sekcja Finansowa:
Główna Księgowa
Księgowa
Starszy administrator
2. Sekcja Administracyjno – Obsługowo – Gospodarcza:
Kierownik sekcji
Starszy administrator
Pracownicy obsługi

Nasze Placówki
budynek
Powstała we wrześniu 2012 roku jako część Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach od lutego 2014 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego. W PPO-W mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku życia, które w związku z trudną sytuacją rodzinną musiały zostać umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Ważna dla dobra wychowanków jest współpraca pracowników Placówki z rodziną i rodzicami biologicznymi oraz wspieranie w utrzymywaniu kontaktu z osobami bliskimi dziecku (chyba, że sąd postanowi inaczej). Na terenie Placówki prowadzona jest praca z dzieckiem według przygotowanego dla niego planu pomocy dziecku. Plan jest tworzony przy współpracy asystenta rodziny.
budynek
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od 60 lat. Dom Dziecka realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego.
Kontakt
Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gorzyczkach
Adres: Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki
Telefon/Fax: 32 451 11 51
Nip:647 256 97 85
E-mail: domdziecka@dd-gorzyczki.pl