Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim

Powstała we wrześniu 2012 roku jako część Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Od lutego 2014 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego.
W Placówce mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Placówka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 10 roku życia), które w związku z trudną sytuacją rodzinną musiały zostać umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Ważna dla dobra wychowanków jest współpraca pracowników Placówki z rodziną i rodzicami biologicznymi oraz wspieranie w utrzymywaniu kontaktu z osobami bliskimi dziecku (chyba, że sąd postanowi inaczej). Na terenie Placówki prowadzona jest praca z dzieckiem według przygotowanego dla niego planu pomocy dziecku. Plan jest tworzony przy współpracy asystenta rodziny

Dyrektor

Michalina Bizoń

Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych w Gorzyczkach

Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wodzisławiu Śląskim kieruje

Starszy wychowawca - koordynator

Anna Weber

Kadra pedagogiczna

Starszy wychowawca - koordynator
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog

Jakie cele realizuje placówka?

01

Zaspokajanie niezbędnych potrzeb

emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych wychowanków

02

Pomoc i wspieranie

rodziców wychowanków w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych

03

Podejmowanie działań

w celu powrotu wychowanka do domu rodzinnego

04

Umieszczanie wychowanków

w rodzinach przysposabiających lub rodzinnej pieczy zastępczej

05

Umożliwianie

prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji wychowanków

06

Udzielanie

specjalistycznego wsparcia wychowankom i ich rodzinom

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.