Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt pod nazwą: "Przystań-piecza"

Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19 dla Osi Priorytetowej IX,
Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Celem projektu pod nazwą "Przystań-piecza" jest deinstytucjonalizacja usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim.

Opis projektu: projekt polega na realizacji usług systemu pieczy zastępczej (PZ) dla 59 UP poprzez:

  • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 osób. Trafi tam 14 spośród obecnych 35 wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, który aktualnie nie spełnia wymaganych standardów. Placówka ta utworzona zostanie na terenie powiatu za uprzednią zgodą wojewody. Powiat Wodzisławski wynajmie nieruchomość spełniającą standardy określone w przepisach, a także zatrudni wymaganą przepisami kadrę,
  • doskonalenie osób sprawujących rodzinną PZ poprzez szkolenie 45 osób (20 sprawujących PZ, w tym 4 rodziny zastępcze spokrewnione, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i zagrożone wykluczeniem społecznym, a także 25 spośród 263 wychowanków PZ) w zakresie podniesienia i pogłębienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zmierzających do wzmocnienia deinstytucjonalizacji PZ w powiecie.

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

domdziecka@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2020 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.