W „Przystani piecza" ruszają szkolenia dla młodych ludzi

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach i treningach społecznych organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 13 do 27 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc wynosi 25. Celem szkoleń i treningów jest wsparcie młodych ludzi w procesie usamodzielnienia po opuszczeniu pieczy.
W projekcie mogą wziąć udział podopieczni pieczy zastępczej (rodzin zastępczych wszelkich typów, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych), którzy spełniają następujące kryteria:

  1. przebywają w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu;
  2. zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego;
  3. posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ;
  4. są w wieku 13-24 lata;
  5. wypełnią pisemny formularza (ankietę) rekrutacyjną – do pobrania poniżej;
  6. złożą pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470)

Przedstawione wyżej kryteria mają charakter obowiązkowy. Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby, które je spełniają i dodatkowo zamieszkują na terenie rewitalizowanym miast i gmin powiatu wodzisławskiego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99 KB), (plik .pdf 557 KB)
  2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 759 KB), (plik .pdf 600 KB)
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 91 KB), (plik .pdf 345 KB)

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.